Przeworsk, 01.08.2011 r.

PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY

Jadwiga RUDNICKA - MARKOWICZ

Ul. Misiągiewicza 26 A

37-200 Przeworsk

                                                                                                                                                         Nazwa Oferenta

                                                                                                                                  Ulica Oferenta

Kod pocztowy i  Miasto Oferenta

                                                                                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

                 W związku z realizacją Projektu „Wzrost konkurencyjności specjalistycznej praktyki lekarskiej w Przeworsku poprzez wdrożenie multiaplikacyjnej platformy laserowej oraz kompleksową informatyzację.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Jadwiga RUDNICKA - MARKOWICZ PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące przedmioty zamówienia:

       

ETAP I:

 Zakup i instalacja systemu laserowego multiaplikacyjnego stanowiącego jednostkę podstawową oraz końcówek AFT IPL 320 nm, 540 nm z chłodzeniem naskórka, 650 nm
z chłodzeniem naskórka oraz końcówki YAG 1064 nm z chłodzeniem naskórka i plamką prowadzącą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prywatny Gabinet Dermatologiczny Jadwiga Rudnicka-Markowicz

Medycyna Estetyczna

Specjalista Dermatolog Wenerolog

 

 

Zamówienia Etap I

Proszę czekać. Trwa ładowanie...

I. Warunki zamówienia:

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być nowy i nieużywany.

 

Realizacja przedmiotu umowy (dostawa przedmiotu zamówienia) musi nastąpić nie później niż:

 

ETAP I – do 31.08.2011 r.

 

Terminy płatności:

- za zrealizowanie ETAPU I zapłata nastąpi w terminie do 31.08.2011 r. po otrzymaniu faktury od dostawcy.

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: 37-200 Przeworsk, ul. Misiągiewicza 26 A, Polska.

Termin gwarancji – nie krócej niż 2 lata od momentu obioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

Okres ważności oferty – nie krótszy niż 30 dni.

 

II. Oczekiwania od oferentów:

Przedstawienie informacji co do oferowanej przedsiębiorstwu Jadwiga RUDNICKA - MARKOWICZ PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY ceny zakupu na wymienione w zapytaniu ofertowym przedmioty zamówienia wraz z instalacją oraz akceptacja podanych terminów płatności.

 

III. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) (cena – 100% wagi).

O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

IV. Termin składania ofert:

Ofertę zgodną z załączonym formularzem (Załącznik nr 1) należy złożyć
w terminie do dnia 04.08.2011 r. do godziny 14
00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać na adres ( możliwość dostarczenia osobistego):

 

Jadwiga RUDNICKA - MARKOWICZ     

PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY

Ul. Misiągiewicza 26 A,

37-200 Przeworsk

z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż w związku z realizacją Projektu: „Wzrost konkurencyjności specjalistycznej praktyki lekarskiej w Przeworsku poprzez wdrożenie multiaplikacyjnej platformy laserowej oraz kompleksową informatyzację.”– NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.08.2011 r. do godz. 1430

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2011 r. o godzinie 1430

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 05.08.2011 r.

 

V. Informacje dodatkowe:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną ustalone podczas negocjacji
z wybranym   oferentem.

Do niniejszego zapytania dołączone zostały: formularz oferty (Załącznik nr 1) .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku    niniejszego zapytania.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentacji.

W sprawie szerszych informacji oraz ewentualnych oględzin pomieszczeń osobą do kontaktu jest pani Jadwiga Rudnicka–Markowicz, tel. 508 124 193,e-mail: jadwigarudnickamarkowicz@op.pl

Załącznik nr 1.

 

 

 

 

…………………………………………                                    …………………………………….

Pieczęć firmy:                                                                                                     Miejscowość, data

 

Jadwiga RUDNICKA - MARKOWICZ

PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY

ul. Misiągiewicza 26 A

37-200 Przeworsk

1. O F E R T A

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym z dnia  01.08.2011 w przedmiocie sprzedaży na rzecz Jadwiga RUDNICKA - MARKOWICZ PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY: środków trwałych w ramach Projektu „Wzrost konkurencyjności specjalistycznej praktyki lekarskiej w Przeworsku poprzez wdrożenie multiaplikacyjnej platformy laserowej oraz kompleksową informatyzację.”

 

Przedsiębiorstwo………………………………………..………………………..………..

(nazwa przedsiębiorstwa)

………………………………………………………………………………………………

(adres przedsiębiorstwa)

składa ofertę następującej treści:

 

ETAP I:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( ETAP I ) : …………Zł netto; ...……Zł brutto.

1. Oświadczamy, że oferowane w przedmiocie sprzedaży środki trwałe spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zamówienia przedstawione przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.

3. Termin gwarancji  ……..……………………

4. Okres ważności oferty  ……………………..

z poważaniem:

Lp

Nazwa elementu

Opis Wymagań

1.

Zakup 1 szt. środka trwałego

- system laserowy multiaplikacyjny

System laserowy multiaplikacyjny stanowiący jednostkę podstawową – system z możliwością rozszerzenia zakresu czynności, moduł do dermatologii estetycznej i lekkich zabiegów chirurgicznych. Ma wiele zastosowań. Jest to system multitechnologiczny , co oznacza, że łączy w sobie światło UV, IPL i tradycyjnych laserów, posiada wymienione moduły pozwalające na rezultaty w terapii od bielactwa, łuszczycy, przez fotoodmładzanie, epilację po likwidację teleangiektazji, naczyń na twarzy
i nogach, a nawet leczenie naczyniaków płaskich.

Platforma laserowa nadaje się do transportu, jest dostosowana do wymagań każdego gabinetu dermatologicznego, a przy tym jest bardzo łatwa w obsłudze.

System wyposaża się w końcówki według potrzeb praktyki, od IPLowych po Er:YAG, może być na bieżąco rozbudowywany
i modyfikowany. Jest szybki w użyciu, łatwy
i nie powoduje skutków ubocznych, sposób aplikacji promieniowania pozwala na leczenie miejscowe tylko zaatakowanych obszarów, nie powodując naświetlenia całego ciała i ekspozycji zdrowej skóry.

2.

Zakup 1 szt. środka trwałego - końcówka AFT IPL 320 nm  UVB High Power (wysokiej mocy)

Końcówka/głowica UVB 320nm – wskazaniami do jej stosowania są: Leukoderma (blizny potrądzikowe, blizny pourazowe i pooperacyjne, hypopigmentacja po resurfacingu laserowym, po pilingu chemicznym, rozstępy), Łuszczyca, Bielactwo, Atopowe zapalenie skóry.

3.

Zakup 1 szt. środka trwałego - końcówka AFT IPL 540 nm
z chłodzeniem naskórka

Końcówka barwnikowo naczyniowa – 540nm – stosowana do zabiegów związanych z usuwaniem rumieńca, naczyniaków płaskich i wszelkich innych rozsianych zmian naczyniowych oraz przebarwień, piegów, plam skórnych, trądziku różowatego. Przy zabiegach stosowany będzie zakres energii:16-2 J/cm2 (w zależności od fototypu. Czas impulsu: 10-15 msec (w zależności od szerokości/ głębokości  naczyń). 1-2 przejścia w trakcie zabiegu, Interwał: 4-6 tygodni

 

Zakup 1 szt. środka trwałego - końcówka AFT IPL  650 nm z chłodzeniem naskórka

Końcówka do epilacji – 650nm – ma swoje zastosowanie w procesie usuwania owłosienia skóry w okolicach pach, bikini. Podczas zabiegu, w zależności od fototypu, stosowany będzie zakres energii 15-20 J/cm2. Czas impulsu:30-50 msec (zależnie od grubości włosów). Jedno przejście w ciągu zabiegu, Interwał: 6-8 tygodni

 

Zakup 1 szt. środka trwałego - końcówka Nd YAG  1064 nm long pulse z chłodzeniem naskórka
i plamką prowadzącą

Końcówka Nd:YAG  o długości fali 1064 nm long pulse znajduje zastosowanie w leczeniu dużych naczyń. Jest ona jedną z tych końcówek, które były najwcześniej stosowane do lecznia tego typu schorzeń. Nd:YAG wysyłają milisekundowe impulsy o wysokiej energii w paśmie zbliżonym do podczerwieni. Mimo że powinowactwo do hemoglobiny nie jest wysokie, głęboka penetracja i brak interakcji z chromatoforem melaninowym wskazują na dużą skuteczność w leczeniu zmian naczyniowych.

Lp.

Działania w ramach etapu I

Kwota

Netto

w zł.

Stawka

VAT

w %

Kwota

brutto

w zł.

1

Dostawa 1 szt. środka trwałego - system laserowy multiaplikacyjny

 

 

 

2

Dostawa 1 szt. środka trwałego - końcówka AFT IPL 320 nm  UVB High Power (wysokiej mocy)

 

 

 

3

Dostawa 1 szt. środka trwałego - końcówka AFT IPL 540 nm z chłodzeniem naskórka

 

 

 

4

Dostawa 1 szt. środka trwałego - końcówka AFT IPL  650 nm z chłodzeniem naskórka

 

 

 

5

Dostawa 1 szt. środka trwałego - końcówka Nd YAG  1064 nm long pulse z chłodzeniem naskórka i plamką prowadzącą

 

 

 

 

RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ETAP I